måndag 10 maj 2021

Att tämja dig själv fri

Yoga är något man gör och upplever. Det är ingen teori eller filosofi. Det finns säkert 1000 olika personliga anledningar till att man prövar yoga. Men syftet med metoden är att ta kontrollen över tankarna (Be Master of your Mind) och att återknyta kontakten med 'källan' - källan till liv och medvetande. Så ser vi på det.

Att bli herre över mina tankar istället för att låta tankarna styra mina känslor är inget kvick fix, det är som att köra in en vildhäst eller att träna upp en valp till att bli en brukshund. När sen hästen är inriden gäller det att använda den regelbundet. Hästen skall inte stå i sitt stall - det är en relation som ständigt måste underhållas.

Kärlek - motsatsen till rädsla

Regelbunden yoga och meditation är en metod att återanknyta med källan och få tillit till att låta Livet leva genom dig, utan att blockeras av sinnets eller 'mindets'1) olika former av rädslor. 

Rikta ditt fokus
Under yogapasset håller du mindet i strama tyglar genom att hela tiden genom att ge mindet uppgiften att fokusera på det som sker i nuet. Då styr du fokus till din andning, dina upplevelser i kroppen, dina känslor - hela tiden utan att koppla några tankar till upplevelserna. Det första du upptäcker då är att det här är minsann inte så enkelt, även om det låter lätt.

Men liknelsen med vildhästen, tagen ur sin naturliga miljö i hästflocken, som skall tämjas för att vara till nytta för oss människor, är inte helt perfekt. Hästens frihet begränsas ju när vi tämjer den - medan vi blir friare när vårt mind blir tämjt.

Människans styrka - finurligheten
Vårt Mind eller vårt sinne var troligen inte lika oroligt när vi levde i vårt 'vilda' ursprungstillstånd som jägare/samlare. Vår intellektuella kapacitet var visserligen fullt utvecklad, rent biologiskt, men vi använde den troligen på ett helt annat sätt. 

Det sättet att leva i små klaner var mer likt de villkor alla andra djurarter lever på. Vårt intellekt kompenserade oss för att vi inte hade superförmågor som att löpa snabbt, vara elefantstark eller ha något av våra sinnen hyperspecialiserade som t ex fladdermöss. Intellektet var vad evolutionen gav oss människor, och det var en riktigt bra överlevnadsfördel. 

Någonstans i utvecklingen började människan som art ändra beteende, och bilda civilisationer och samhällen baserade på jordbruk vilket i sin tur utvecklade intellektet till vad det är nu i modern tid. Det har fört oss ur balans med oss själva, vi bränner ut oss, och ytterst - hela det ekologiska systemet. 

Tillfällig obalans
Inte helt olikt Storskarvens utveckling när den ändrade sina fiskemetoder och började fiska i flock istället för en och en. Då blev arten så otroligt 'framgångsrik' att den tar död på både fisken och sin närmiljö. Men samtidigt dukas ett 'smörgåsbord' upp för havsörnen. 

Tänk om varken skarven eller människan är några 'naturens misstag' utan istället en konsekvent evolution? 

Skarven - en annan art som kommit i obalans 
Bild: Yle/Andy Ödman 

Befria Mindet
Istället för att tämja en 'vildmänniska' skall vi alltså tämja vårt skenande 'mind' så att vi, förutom att bli moderna, välutbildade, högteknologiska varelser med superförmågor, även blir i balans med oss själva, med varandra och med hela den ekologi vi alla är en del av. 

Yogans fysiska övningar, andningsövningar och de andra teknikerna förbereder dig för meditation. Meditation är inget man gör - det är ett tillstånd i din inre stillhet. Där är du i kontakt med källan. Du upplever meditation. Man kan förbereda för meditation - men sen infinner den sig, kanske. På samma sätt som du kan förbereda för sömn - men du kan absolut inte 'göra' sömn.

Även när du är i full aktivitet kan du vara i kontakt med källan. Då tänker du och agerar direkt - utan kontakt med egot eller 'jag, mig och mitt'. Du är i något slags 'Flow'-tillstånd. Det är kreativitet, glädje, aktivitet och kärlek. När du är förälskad är varje fiber i dig i kontakt med källan. Du är fullständigt levande. Du är det Liv som lever genom dig. Du lever. Liv är kärlek.

--------------

1) Det engelska ordet Mind är mer heltäckande. Konstigt nog saknar vi ett svenskt ord för ett så centralt begrepp.

--------------

Det här kan ses som en sammanfattning av  Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård våren 2021

tisdag 4 maj 2021

Liv vill förändring

 Materien är innerst inne energi och information. Det har man kommit fram till. Liv är energi och medvetande i rörelse. Manligt och kvinnligt som samspelar i balans, precis som elektromagnetisk vågrörelse, elektricitet och magnetism samspelar och bildar ett fält.1)

Det är ett flöde som skall vara i ständig rörelse, precis som vatten i en strömmande bäck blir levande medan stillastående vatten i en grop blir unket och dött. Liv vill förändring.

Levande musik
Musik är ett levande uttryck för liv i rörelse. Musik är inte heller ett slumpmässigt kaos utan ett medvetet logiskt system av toner och rytmer. En matematisk logik som upplevs som skön och vacker och försätter oss i samklang med källan till allt som lever. Vi känner oss levande när vi upplever musik som stämmer med vår frekvens. Vi känner glädje och lust att dansa eller röra oss. Vi blir levande.

Liv strävar hela tiden efter utveckling mot allt högre grad av komplexitet och koherens2). Livet uttrycker sig som rörelse och upplevs i medvetandet. Pingala är aktivitet och Ida är medvetandet. All upplevelse samlas som information i Akasha3), universums fält av oändliga möjligheter och uttrycker sig i alltmer komplexa former och ökad koherens. Informationen 'formeras in' i medvetandet. Upplevelsen i medvetandet blir också alltmer komplex och koherent. 

Just nu upplever vi hur det är att vara människa.

Det här är ett synsätt som får alltmer utbredning bland forskare, speciellt yngre som växer upp med en förklaringsmodell som även inkluderar kvantmekaniken. Evolutionen är ett självreglerande system med matematisk elegans som går att sabotera genom att blockera energiflödet med rädsla och brist på tillit.

Ervin Laszlo har formulerat den här hypotesen i ett 70-tal böcker och över 400 vetenskapliga uppsatser. Hans mest aktiva tid var under slutet av 1900-talet då fysikerna arbetade fram den standardmodell för att förklara universums uppkomst, Big Bang och materiens allra innersta partiklar. Då sökte man efter en 'teori för allt' TFA, som kunde användas både för mikrokosmos och makrokosmos. Men Laszlo menade att det ändå vore en ofullständig teori om den inte innefattade även begreppen Liv och Medvetande.

Hur gör underbarnen?
Han var från början musiker - ett musikaliskt underbarn som lärde sig spela piano när han var fem år och höll sin första pianokonsert när han var nio. Ibland föds sådana genier, likt Mozart. Livet spelade genom Laszlo och han spelade och gav konserter på heltid ända till han var i 30-årsåldern. Spelandet var för honom en direktkontakt med källan. Han hade en förstahandsupplevelse av hur Akashafältet tog form genom honom själv.

Men under hela hans uppväxt och all tid mellan konserterna ägnade han sig åt att studera naturvetenskapliga avhandlingar. Till slut övergick han helt till universitetsvärlden där han gästföreläste och deltog i den naturvetenskapliga frontlinjens seminarier.

Ervin Laszlo var på sitt sätt fristående och oberoende och kunde därför ge ut publikationer som utmanade gränserna för det vetenskapliga ramverket. Han kunde gå utanför skaklarna och fortfarande vara respekterad.

Nu sker en förändring
Det som är intressant i vår tid, med alla våra kriser som tornar upp sig, är att vi nu kan se att vår kultur har formats av en 5-10 tusen år av obalans mellan manligt och kvinnligt energiflöde. Men kriserna tycks nu också leda fram till att de feminina energierna tar alltmer plats. Det är kanske en evolutionär utveckling och en naturens självreglerande logik som vi just nu genomlever. Vi går in i en tid av ökad komplexitet och framför allt samspel och gemenskap - koherens mellan Ida och Pingala. 

I sin bok - Reconnecting to the Source: The New Science of Spiritual Experiense, How it can change you, and how it can transform the world (2020) - beskriver han bland annat hur just yoga är en systematisk metod för att knyta an till källan, att tillåta sig bli levd, istället för att leva sitt liv utifrån 'jagets' (intellektets) rationella väljande.

Ha tillit
Det kluriga är väl att låta Livet få utnyttja de färdigheter och kunskaper jag har skaffat mig utan att 'egot lägger sig i'. Beatles låt Let it be kan väl vara ett bra mantra ...------------------------------------

1) Det elektromagnetiska fältet, beskrivet med fyra differentialekvationer av Maxwell 1861. Allt från gammastrålning, ljusets färger, radiovågor till värme är samma sak, bara olika våglängder. Maxwells ekvationer beskrivs ofta som 'den nya fysikens födelse'

2) Koherens, på svenska är ordet hittills mest använt i fysiksammanhang om t ex ljusvågors samstämmighet i laserljus. I engelskan (coherence) används det i bredare sammanhang vilket det också börjar göra i svenskan. Koherens = samstämmighet, sammanhållning, helgjutet

3) Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything. Evin Laszlo

---------------------------------------

Det här var inledningen av fjortonde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård


tisdag 27 april 2021

Yoga - din privata energihantering

Ingen behöver egentligen göra yoga för att uppleva att vi är levande, medvetna energivarelser. Men vi blir mer levande om vi kan öka energiflödet och bli medvetna om hur vi fungerar. Yogan jobbar med din livsenergi och ger dig ett rikare liv.

De tekniker som används i yoga är Asanas, Pranayamas, Bandhas och Mudhras. Du behöver inte lära dig Sanskritnamnen men det kan vara bra att ha hört dem om du skulle komma på en yogaklass där man bara använder de benämningarna. Asana och Pranayama är de vanliga fysiska ställningarna och andningsövningarna.

Sanskritordet Bandha översätts ofta med 'Lås' men det är tekniker som snarare öppnar upp och påverkar energiflödena Prana och Apana, där Prana är den uppåtgående livsenergin och Apana den från naveln nedåtgående energin. 

De tre huvudsakliga Bandhas påverkar energierna i chakrasystemet. Det vanligaste är Rotlåset eller Mola Bandha därefter Buklåset eller Uddiyana Bandha och slutligen Haklåset, Jalandhara Bandha.

Chakrasystemet

Mulha Bandha1) engagerar de tre nedre chakrana, Muladhara, Swadhistana och Manipura. Det är en sammandragning av musklerna i bäckenbotten plus den nedre delen av magmusklerna. Mulbandh vänder den nedåtgående energi Apana och lyfter upp både Prana och Apana mot pannchakrat Ajna. Det påverkar hjärnans aktivitet i pannloben. 

I Kundaliniyogan avslutar man många övningar med att hålla andan och göra Mulbandh. I Ashtangayogan håller man Mulbandh genom hela yogapasset. Tekniken gör att du känner påtagligt en förhöjning av livsenergin efter passet. Du blir upplyft kan man säga. 

Uddiyana Bandha2) engagerar hjärtchakrat och då drar du upp diafragmamuskeln mot bröstkorgen. Energimässigt lyfter den upp energin ytterligare. På det fysiska planet masserar det hjärtat och stimulerar matsmältningen. I Ashtangayoga håller man även det låset genom hela yogapasset men i Kundaliniyoga görs inte det låset separat, bara i kombination med de övriga låsen. 

Jalandhara Bandha3) handlar om halschakrat. Du trycker hakan mot bröstkorgen och sträcker ut nacken. Det öppnar upp för ett ökat energiflöde upp till de övre chakarana. I Iyengaryoga används det ofta i kombination med Pranayamaövningar.

Maha Bandha eller 'Det stora låset' är en kombination av alla tre och görs ofta under inledning till vissa meditationer i Hathayoga men också som en enskild övning för att stärka hälsan och öka energiflödet. Det betraktas som en avancerad teknik som kräver att du behärskar alla tre bandhas fullt ut. 


Maha Bandha 'låser upp' energiflödet

----------------------------------------

1) How to use Mula Bandha
2) How to use Uddiyana Bandha
3) How to use Jalandhara Bandha

Karin Braathen skriver väldigt lättläst på svenska om Bandhas - Kroppslåsen på sin hemsida  Karins Wellness 

Det här var inledningen av trettonde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård

torsdag 22 april 2021

Chakran tror man inte på - de upplevs

Nu lämnar vi naturvetenskapen och studerar det traditionellt yogiska synsättet. Sånt upplevs ofta som nonsens av intellektet. 

Chakrasystemet handlar nämligen om livsenergi och medvetande1), två begrepp som inte har någon plats i den klassiska fysiken. 

Det yogiska synsättet baserar sig på subjektiva upplevelser som bara går att beskriva med metaforer eller liknelser. Chakrana är nämligen en komplex upplevelse av samspelet mellan muskler, nerver, känslor, energi och psyke. Alla kan uppleva chakrana när du väl övat upp din känslighet, t ex med Nadi Shodana2) eller meditation.

Kvinnlig-manlig balans
Livsenergi, det som gör att vi lever, flödar i ett finmaskigt nätverk genom kroppen, även utanför - i Auran. Tre stora huvudkanaler strömmar utefter ryggraden, Pingala, Ida och Sushumna vilken är som en flod av energi genom ryggradens centrum. (fast det finns inga egentliga 'kanaler')

Runt Sushumna ringlar sig Pingala och Ida i två spiraler och där de korsar varandra uppstår energikoncentrationer, chakran på sju ställen. De slutar vid näsborrarna, Pingala i den högra (korresponderar med vänstra hjärnhalvan) och Ida i den vänstra (som korresponderar med den högra). Alla har vi både 'kvinnligt' och 'manligt' i oss. 

Kolla näsborrarna
Pingalaenergin aktiverar oss (jämför med sympatiska nervsystemet) och Ida lugnar ner oss (det parasympatiska nervsystemet). De dominerar olika under dygnet, med 1,5-2 timmars pulsering. Du kan kolla in vilken näsborre som är mest utvidgad för tillfället. Kolla speciellt kl 3 på morgonen om du ligger sömnlös. Då är garanterat den högra mest öppen.

Pingala är det maskulina flödet av vital livsenergi och Ida är det feminina flödet av medvetandets energi, symboliserade av solen respektive månen i Hatha yogan. Med systematisk yogaträning kan man få dem att smälta samman i Ajna, pannchakrat. Då känner du balans och harmoni.

Energin vibrerar
De sju chakranas symboler har olika färg, rött för Muladhara rotchakrat och violett för Sahasrara - kronchakrat. De är ju också ytterfärgerna i regnbågens spektrum. Den röda färgens vibrerar med den lägsta frekvensen och violett med den högsta. 

Även djupa basljud kommer i resonans med Muladhara och höga diskantljud resonerar med Sahasrara. Själva ljuden av Sanskritnamnen harmonierar med chakranas frekvenser. Sanskrit är ett ursprungsspråk i vår kultur.

Bli hel
Våra livserfarenheter och trauman, vårt undermedvetna, tankar och känslor blockerar våra chakran och vårt energiflöde. Det gäller oss alla mer eller mindre. Men då energin kan flyta fritt blir vi hela, balanserade människor och känner en djup samhörighet med allt.


Ljudet av Sanskritnamnet vibrerar i harmoni med dess chakra

---------------------------

1) "Det är värt att notera att medvetandet, som det förstås här, inte existerar oberoende av det vi är medveten om." - Vajrasati: Nadis and Chakra.
Den 'nya' fysiken, som var ny på 1920-talet, har tvingats att ta med medvetandet i sina resonemang eftersom kvantfysikaliska experiment visar att medvetandet hänger intimts samman med materien. Det är fortfarande 'den hårda nöten', efter 100 år, som tycks vara omöjlig att knäcka med den klassiska fysiken.

2) Nadi Shodana - växelvis andning

Det här var inledningen av tolfte veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård

tisdag 13 april 2021

Grön kol och röda blodplättar

Ett frö har precis allt för att komma igång. Får det bara lagom med vatten och värme så gror det och bildar en rot och gröna groddblad för fotosyntesen. Men sen måste den komma i förbindelse med Moder Jord och Fader Sol för att kunna fortsätta sitt liv. 

Ett fågelägg har också allt för att komma igång. Med lagom värme kläcks en fullt livsduglig kyckling efter 21 dagar. Inget fattas och inget blir över. Men sen måste den få mat från Moder Jord och livskraft från kosmos.

Liv kommer ur liv

Även människan är en energivarelse och vi har vårt chakrasystem med rotchakrat vänt ner mot Moder Jord och kronchakrat vänt mot upp kosmos, som ger oss livsenergi Prana.

Den gyllene symbiosen
Växterna bygger upp med fotosyntesen och koldioxid - Djuren bryter ner med matsmältningen och syre.
Växterna andas ut syre - Djuren andas ut koldioxid.
Klorofyllen är grön - Blodets hemoglobin är rött.
En enda atom i klorofyllens molekyl skiljer sig från hemoglobinet molekyl.
I klorofyllens centrum är det Magnesium - I hemoglobinets centrum är det Järn. 

Stanna gärna upp och kontemplera över Livets underbara dans.

Människan - en energivarelse ...

Chakrasystemet
De tre nedre chakrana - rotcakrat, sexualchakrat och navelchakrat är energicentra, kopplade till kroppens funktioner.

De tre övre chakrana - halschakrat, panncharat och kronchakrat är energicentra kopplade till sinnets och våra andliga funktioner.

Vårt centrum - hjärtchakrat är energicentret kopplat till vår kommunikation med Akasha, fältet av Liv och medvetande. Liv är Kärlek.

... med sju stora chakran längs ryggraden

-----------------------

Det här var inledningen av elfte veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård
tisdag 6 april 2021

Liv handlar om sex

Liv är energi. Vi är energivarelser. Inom yogan är sexualchakrat - Swadhistana - det energicentrum som är kopplat till den levande människans kreativa skapande. Inte bara fortplantning och livsglädje utan även konstnärligt skapande som vi uttrycker med kroppen, t ex dans och musik. Det symboliseras av en sexbladig lotusblommma, sexkantig likt en snöflinga. Dess element är vatten och symboliserar livets flöde. Symbolerna kom till för flera tusen år sen, långt innan varken religionerna eller vetenskapen präglat vårt tänkande.


Swadhistana - sexkantig lotusblomma och vatten

Vår Newton-Darwinistiska förklaringsmodell kom aldrig lika långt, men den nya naturvetenskapliga synsättet är på god väg. Den sexkantiga lotusblomman som metafor för liv har plötsligt blivit relevant.

Det grön-röda samspelet
Allt biologiskt liv drivs med solens kärnkraft som energikälla genom fotosyntesen. Det är en process som omvandlar solljus och koldioxid till levande växtceller och syre. Den processen har otroligt energieffektiv. Över 90% av den inkommande solenergin utnyttjas1). Människans solceller har 30% verkningsgrad.

Djuren äter och bryter ner växterna och producerar nya djur, näringsämnen (gödsel och döda djur) och koldioxid till växterna. 

Ringar av sex
De enkla atomerna väte, kol och syre, dvs vatten och kol, är grunden i allt levande - och de är specialister på att bilda sexkantiga ringar som de knyter ihop i  mönster som liknar binas sexkantiga honungskakor.

Grafit är lager på lager av sådana är tunna lager av sexkantig väv som glider lätt isär, t ex när man skriver på papper med blyertspenna. Alla biologiska celler har som ett 'skelett' av kolringar som bygger upp cellernas former. 

I diamant har de här tvådimensionella skikten bundits ihop till en enda stor kristall och blir istället ett väldigt hårt material.

Atomerna föds i stjärnorna
Kol är väldigt speciellt och ingår i allt biologiskt liv. Skulle kolatomen2) ha bildats på samma sätt som de andra grundämnena skulle det inte finnas lika mycket kol tillgängligt. Det finns oproportionerligt mycket kol i Universum, jämnt fördelat. Det finns mer än 200 sådana här undantag från det normala. Alla dessa undantag krävs för att Liv skall kunna finnas... Universum är som gjort för Liv

Vattnets fjärde fas
Vattenmolekylerna formerar sig till sexkantiga, sammanhängande flytande kristaller när de börjar närma sig fryspunkten3). Det tar större plats än fria vattenmolekyler. Därför är vatten som 'tyngst' vid fyra grader och flyter upp mot ytan när det börjar närma sig noll grader. Precis vid fryspunkten 0°C binds de här 'mattorna' av flytande kristaller ihop och isen lägger sig på ytan. 

Ingen annan vätska beter sig på det viset - men det är en förutsättning för livet.

Vattenmolekylerna binder sig i 6-kantiga ringar. 
En proton blir över och trängs undan. Vattnet blir elektriskt laddat.

Celler innehåller inte vanligt kranvatten
Först på senare tid har forskarna upptäckt att vattnet förekommer som flytande kristaller även när det i nära kontakt med vissa andra material4), t ex kollagent protein5) som biologiska cellmembran består av.

När vatten är i form av flytande kristaller uppstår elektrisk laddning och vattnet får egenskaper som gör kvantmekaniska6) processer möjliga, dvs förflytta energi och information momentant. Det skulle kunna förklara hur flera miljarder celler i en kropp kan samarbeta som om de var en enda 'individ'. Även i organismer som varken har hjärna eller blodsystem. Ja, till och med i fiskstim och fågelflockar.

Framtidens material
Först år 2004 upptäckte man en metod att frilägga ett atomtunnt lager med kolatomer formade till sammanhängande sexkantiga ringar. 


Graphene - Livets varp 

Materialet fick namnet Graphene (grafén) och det har superegenskaper, bl a kan det omvandla solljus direkt till elektricitet. Se en 3 min animerad pedagogisk presentation.

Yogans uråldriga visdom har kanske sitt ursprung ur direkt kommunikation med universums inneboende visdom genom de gamla Rishis' insikter under meditation - Liv är energi och information, Akashafältet5).

-------------

1) Kvantfysiken och Livet, författad av fyra forskare och skrivan av en journalist 2020

2) The Triple-Alpha process

3) 4) The Fourth Phase of Water, Gerald Pollack

5) Kollagen - Wikipedia

6) The Rainbow and the Worm, Mae-Wan Ho

7) Science and The Akashik Field, Ervin Lazlo


-----------------  

Det här var inledningen av tionde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgårdtisdag 30 mars 2021

Vad är Gud?

Den frågan ställer vi aldrig inom yogan. Däremot frågar vi oss - Vad är Liv? Ingen tvivlar nämligen på att hen lever. Det är ju en väldigt konkret andlig upplevelse. Något vi upplever bortom allt tvivel. Ändå är det ingen som kan tala om vad Liv är för något. Lika lite som någon kan tala om vad energi är. Kanske är det samma sak? Livsenergi - energi är ju något som får saker och ting att röra sig.

Anledningen att jag tar upp det här är att jag fick en länk till en intervju med den australienska actionskådespelaren Hugh Jackman. Han fick bara den frågan. Sen talade han i 33 minuter och det han sa kunde lika gärna varit svar på frågan: - Vad är Liv?

Det kändes att han var djupt förankrad i upplevelsen av helheten, känslan av att allt är ett, t ex då han stod på scenen framför flera tusen åskådare och kände ögonblick av fullständig samhörighet med alla. Den känslan återskapar han genom att meditera en halvtimme, två gånger om dagen. 

Materia är i grunden energi och information. Energi och Liv har ingen början och inget slut, det omvandlas hela tiden i olika former. Jaget eller personligheten är liksom kroppen tillfälliga konstruktioner vi behöver för att vara människa. Men allt är samma liv fast det ser så olika ut. 

Så ser ursprungsbefolkningarna, t ex aboriginerna, san-folket i Kalahari, indianerna, både i syd- och nordamerika på det. Precis som de gamla rishis - dvs yogans urfäder.

Yemaya - havets och vattnets gudinna

Men vi 'civiliserade' ser oss som Guds avbild. Tänk om det är just vår globala individualism och materialism som är roten till mänsklighetens problem i vår tid. Två kulturella fenomen som har sitt ursprung i både den materiella socialdarwinismen och de individcentrerade abrahamitiska religionerna. 

Tänk om den moderna människan skulle kunna kliva ur ego-buren (som är olåst) och istället samverka med varandra, naturen och livet.

Idag skall vi göra en mantrameditation. Ett afrikanskt mantra Yemaya Assessu

Yemaya Assessu

Assessu yemaya

Yemaya olodo

Olodo yemaya

A celebration of the moment when the river
Meets the ocean
Yemaya is the godess of the ocean and the
Mother of all goddesses
(Yoruba, Africa)

-----------------

Det här var inledningen av nionde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård