tisdag 4 maj 2021

Liv vill förändring

 Materien är innerst inne energi och information. Det har man kommit fram till. Liv är energi och medvetande i rörelse. Manligt och kvinnligt som samspelar i balans, precis som elektromagnetisk vågrörelse, elektricitet och magnetism samspelar och bildar ett fält.1)

Det är ett flöde som skall vara i ständig rörelse, precis som vatten i en strömmande bäck blir levande medan stillastående vatten i en grop blir unket och dött. Liv vill förändring.

Levande musik
Musik är ett levande uttryck för liv i rörelse. Musik är inte heller ett slumpmässigt kaos utan ett medvetet logiskt system av toner och rytmer. En matematisk logik som upplevs som skön och vacker och försätter oss i samklang med källan till allt som lever. Vi känner oss levande när vi upplever musik som stämmer med vår frekvens. Vi känner glädje och lust att dansa eller röra oss. Vi blir levande.

Liv strävar hela tiden efter utveckling mot allt högre grad av komplexitet och koherens2). Livet uttrycker sig som rörelse och upplevs i medvetandet. Pingala är aktivitet och Ida är medvetandet. All upplevelse samlas som information i Akasha3), universums fält av oändliga möjligheter och uttrycker sig i alltmer komplexa former och ökad koherens. Informationen 'formeras in' i medvetandet. Upplevelsen i medvetandet blir också alltmer komplex och koherent. 

Just nu upplever vi hur det är att vara människa.

Det här är ett synsätt som får alltmer utbredning bland forskare, speciellt yngre som växer upp med en förklaringsmodell som även inkluderar kvantmekaniken. Evolutionen är ett självreglerande system med matematisk elegans som går att sabotera genom att blockera energiflödet med rädsla och brist på tillit.

Ervin Laszlo har formulerat den här hypotesen i ett 70-tal böcker och över 400 vetenskapliga uppsatser. Hans mest aktiva tid var under slutet av 1900-talet då fysikerna arbetade fram den standardmodell för att förklara universums uppkomst, Big Bang och materiens allra innersta partiklar. Då sökte man efter en 'teori för allt' TFA, som kunde användas både för mikrokosmos och makrokosmos. Men Laszlo menade att det ändå vore en ofullständig teori om den inte innefattade även begreppen Liv och Medvetande.

Hur gör underbarnen?
Han var från början musiker - ett musikaliskt underbarn som lärde sig spela piano när han var fem år och höll sin första pianokonsert när han var nio. Ibland föds sådana genier, likt Mozart. Livet spelade genom Laszlo och han spelade och gav konserter på heltid ända till han var i 30-årsåldern. Spelandet var för honom en direktkontakt med källan. Han hade en förstahandsupplevelse av hur Akashafältet tog form genom honom själv.

Men under hela hans uppväxt och all tid mellan konserterna ägnade han sig åt att studera naturvetenskapliga avhandlingar. Till slut övergick han helt till universitetsvärlden där han gästföreläste och deltog i den naturvetenskapliga frontlinjens seminarier.

Ervin Laszlo var på sitt sätt fristående och oberoende och kunde därför ge ut publikationer som utmanade gränserna för det vetenskapliga ramverket. Han kunde gå utanför skaklarna och fortfarande vara respekterad.

Nu sker en förändring
Det som är intressant i vår tid, med alla våra kriser som tornar upp sig, är att vi nu kan se att vår kultur har formats av en 5-10 tusen år av obalans mellan manligt och kvinnligt energiflöde. Men kriserna tycks nu också leda fram till att de feminina energierna tar alltmer plats. Det är kanske en evolutionär utveckling och en naturens självreglerande logik som vi just nu genomlever. Vi går in i en tid av ökad komplexitet och framför allt samspel och gemenskap - koherens mellan Ida och Pingala. 

I sin bok - Reconnecting to the Source: The New Science of Spiritual Experiense, How it can change you, and how it can transform the world (2020) - beskriver han bland annat hur just yoga är en systematisk metod för att knyta an till källan, att tillåta sig bli levd, istället för att leva sitt liv utifrån 'jagets' (intellektets) rationella väljande.

Ha tillit
Det kluriga är väl att låta Livet få utnyttja de färdigheter och kunskaper jag har skaffat mig utan att 'egot lägger sig i'. Beatles låt Let it be kan väl vara ett bra mantra ...------------------------------------

1) Det elektromagnetiska fältet, beskrivet med fyra differentialekvationer av Maxwell 1861. Allt från gammastrålning, ljusets färger, radiovågor till värme är samma sak, bara olika våglängder. Maxwells ekvationer beskrivs ofta som 'den nya fysikens födelse'

2) Koherens, på svenska är ordet hittills mest använt i fysiksammanhang om t ex ljusvågors samstämmighet i laserljus. I engelskan (coherence) används det i bredare sammanhang vilket det också börjar göra i svenskan. Koherens = samstämmighet, sammanhållning, helgjutet

3) Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything. Evin Laszlo

---------------------------------------

Det här var inledningen av fjortonde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar