tisdag 6 april 2021

Liv handlar om sex

Liv är energi. Vi är energivarelser. Inom yogan är sexualchakrat - Swadhistana - det energicentrum som är kopplat till den levande människans kreativa skapande. Inte bara fortplantning och livsglädje utan även konstnärligt skapande som vi uttrycker med kroppen, t ex dans och musik. Det symboliseras av en sexbladig lotusblommma, sexkantig likt en snöflinga. Dess element är vatten och symboliserar livets flöde. Symbolerna kom till för flera tusen år sen, långt innan varken religionerna eller vetenskapen präglat vårt tänkande.


Swadhistana - sexkantig lotusblomma och vatten

Vår Newton-Darwinistiska förklaringsmodell kom aldrig lika långt, men den nya naturvetenskapliga synsättet är på god väg. Den sexkantiga lotusblomman som metafor för liv har plötsligt blivit relevant.

Det grön-röda samspelet
Allt biologiskt liv drivs med solens kärnkraft som energikälla genom fotosyntesen. Det är en process som omvandlar solljus och koldioxid till levande växtceller och syre. Den processen har otroligt energieffektiv. Över 90% av den inkommande solenergin utnyttjas1). Människans solceller har 30% verkningsgrad.

Djuren äter och bryter ner växterna och producerar nya djur, näringsämnen (gödsel och döda djur) och koldioxid till växterna. 

Ringar av sex
De enkla atomerna väte, kol och syre, dvs vatten och kol, är grunden i allt levande - och de är specialister på att bilda sexkantiga ringar som de knyter ihop i  mönster som liknar binas sexkantiga honungskakor.

Grafit är lager på lager av sådana är tunna lager av sexkantig väv som glider lätt isär, t ex när man skriver på papper med blyertspenna. Alla biologiska celler har som ett 'skelett' av kolringar som bygger upp cellernas former. 

I diamant har de här tvådimensionella skikten bundits ihop till en enda stor kristall och blir istället ett väldigt hårt material.

Atomerna föds i stjärnorna
Kol är väldigt speciellt och ingår i allt biologiskt liv. Skulle kolatomen2) ha bildats på samma sätt som de andra grundämnena skulle det inte finnas lika mycket kol tillgängligt. Det finns oproportionerligt mycket kol i Universum, jämnt fördelat. Det finns mer än 200 sådana här undantag från det normala. Alla dessa undantag krävs för att Liv skall kunna finnas... Universum är som gjort för Liv

Vattnets fjärde fas
Vattenmolekylerna formerar sig till sexkantiga, sammanhängande flytande kristaller när de börjar närma sig fryspunkten3). Det tar större plats än fria vattenmolekyler. Därför är vatten som 'tyngst' vid fyra grader och flyter upp mot ytan när det börjar närma sig noll grader. Precis vid fryspunkten 0°C binds de här 'mattorna' av flytande kristaller ihop och isen lägger sig på ytan. 

Ingen annan vätska beter sig på det viset - men det är en förutsättning för livet.

Vattenmolekylerna binder sig i 6-kantiga ringar. 
En proton blir över och trängs undan. Vattnet blir elektriskt laddat.

Celler innehåller inte vanligt kranvatten
Först på senare tid har forskarna upptäckt att vattnet förekommer som flytande kristaller även när det i nära kontakt med vissa andra material4), t ex kollagent protein5) som biologiska cellmembran består av.

När vatten är i form av flytande kristaller uppstår elektrisk laddning och vattnet får egenskaper som gör kvantmekaniska6) processer möjliga, dvs förflytta energi och information momentant. Det skulle kunna förklara hur flera miljarder celler i en kropp kan samarbeta som om de var en enda 'individ'. Även i organismer som varken har hjärna eller blodsystem. Ja, till och med i fiskstim och fågelflockar.

Framtidens material
Först år 2004 upptäckte man en metod att frilägga ett atomtunnt lager med kolatomer formade till sammanhängande sexkantiga ringar. 


Graphene - Livets varp 

Materialet fick namnet Graphene (grafén) och det har superegenskaper, bl a kan det omvandla solljus direkt till elektricitet. Se en 3 min animerad pedagogisk presentation.

Yogans uråldriga visdom har kanske sitt ursprung ur direkt kommunikation med universums inneboende visdom genom de gamla Rishis' insikter under meditation - Liv är energi och information, Akashafältet5).

-------------

1) Kvantfysiken och Livet, författad av fyra forskare och skrivan av en journalist 2020

2) The Triple-Alpha process

3) 4) The Fourth Phase of Water, Gerald Pollack

5) Kollagen - Wikipedia

6) The Rainbow and the Worm, Mae-Wan Ho

7) Science and The Akashik Field, Ervin Lazlo


-----------------  

Det här var inledningen av tionde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers HerrgårdInga kommentarer:

Skicka en kommentar